BIBLIOTEKA

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco.

Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki. Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki

Cel główny działalności biblioteki:  Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego.
 2. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.
 3. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, szkoły i biblioteki; wprowadzanie treści patriotycznych..
 4. Gromadzenie i udostępnianie  zbiorów

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA JEST :

 1. PONIEDZIAŁEK  8.55-9.40
 2. WTOREK 10.40-11.25
 3. PIĄTEK 12.35-13.20

PRACA PEDAGOGICZNA

 1. Udostępnianie zbiorów:
 • aktualizacja kart czytelniczych
 • wypożyczanie zbiorów
 • pomoc w wyborze literatury
 • prowadzenie statystyki czytelniczej
 1. Rozwijanie kultury czytelniczej:
 • indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • prowadzenie rozmów z czytelnikami dotyczących przeczytanych książek i  zainteresowań czytelniczych
 • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych
 • organizacja lekcji bibliotecznych – jedna w roku w każdej klasie, w klasie I uroczyste pasowanie na czytelnika
 • zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych, konkursach
 • organizacja wyjść do innych bibliotek
 • współpraca z Publiczną Biblioteką w Prudniku
 1. Organizacja konkursów szkolnych oraz popularyzowanie udziału w konkursach o szerszym zakresie.
 2. Organizacja gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo.
 3. Udział w akcjach ogólnopolskich:
 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 30 IX
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - X
 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - IV                                                   
 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – VI .
 1. Realizacja projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 2. Posługiwanie się technologią informacyjną w celu popularyzowania stron i portali promujących czytelnictwo.
 3. Współpraca z Rada Pedagogiczną:
 • gromadzenie materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych,
 • udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom
 • współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły
 • współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej.
 1. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców - informowanie o czytelnictwie dzieci;

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE.

 1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej, założenie dziennika – IX 
 2. Aktualizacja kart czytelniczych uczniów i nauczycieli - IX 
 3. Prowadzenie ewidencji wypożyczeni, prowadzenie statystyki okresowej – cały rok.
 4. Prowadzenie dokumentacji wpływów, ubytków; współpraca z księgową szkoły – cały rok.
 5. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów – cały rok.
 6. Ewidencja podręczników - cały rok .
 7. Konserwacja księgozbioru  - cały rok.
 8. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej – I, VI 
 9. Wybór i zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – VI 

Osoba odpowiedzialna za bibliotekę – mgr Agnieszka Wester-Okłót