Edukacja Domowa w naszej szkole

Czym jest edukacja domowa?

 

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

 

Edukacja Domowa to forma nauki, gdzie dziecko spełniania obowiązek szkolny poza szkołą. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki w trybie Edukacji Domowej. Dziecko uczy się w domu, a rodzic lub opiekun prawny jest jego nauczycielem. Zamysłem Edukacji Domowej jest postawienie na indywidualny charakter nauki, gdzie uczeń zdobywa wiedzę we własnym tempie i dopasowuje grafik zajęć do swoich potrzeb.

Uczeń w Edukacji Domowej jest uczniem szkoły do, której jest zapisany,  w związku z tym otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć  w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. W trakcie roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego z każdego przedmiotu, który potwierdzi opanowanie podstawy programowej.

Egzaminy klasyfikacyjne

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny poza szkołą muszą przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej, które zawierają zakres materiału z części podstawy programowej realizowanej podczas całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie w trakcie trwania roku szkolnego, po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.

Edukacja domowa w naszej szkole

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego, placówką oświatowo-wychowawczą, która od 14 lat zapewnia dzieciom w edukacji domowej możliwość bezpłatnej nauki na najwyższym poziomie. Informacje o projekcie edukacyjnym, z którym nasza szkoła ma przyjemność uczestniczyć znajdą Państwo na stronie https://domowi.edu.pl.Uczeń zapisany na edukację domową w naszej szkole otrzymuje dostęp do Internetowej
Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się materiały do nauki z całej podstawy programowej, regularne webinaria przedmiotowe, możliwość kontaktu z nauczycielami, terminarz zajęć i wiele więcej. Dzięki możliwości generowania próbnych egzaminów oraz kontroli bieżącego postępu nauki platforma motywuje ucznia do nauki. Interaktywność, ciekawe zadania, filmy i grafiki sprawiają, że edukacja w domu staje się przyjemna i efektywna.
Jako szkoła przyjazna edukacji domowej mamy doświadczenie w pomocy rodzinom, które decydują się pełnić obowiązek szkolny w domu — jesteśmy elastyczni, stawiamy dobro ucznia na pierwszym miejscu i wiemy, jak przeprowadzić komfortowe egzaminy bez dodatkowego stresu!