HISTORIA SZKOŁY

1.jpgPlan budowy szkoły w Grabinie powstał przed 1842r. i zakładał, że powstanie ona na polu Augustyna. Do realizacji tego planu jednak nie doszło. W skutek zmian administracyjnych, właściciele majątku w Grabinie za 1000 talarów przekazali wiosce budynek leśniczówki wraz z gruntami z przeznaczeniem na szkołę.

Po przebudowie leśniczówki, czego koszt ponieśli mieszkańcy Grabiny, w dniu 18.07.1844r. zaprzysiężono pierwszego kierownika i nauczyciela Franciszka Heine. W szkole uczyły się tylko dzieci z Grabiny (140 uczniów w 1859r, a już 177 uczniów w 1900r.).

Z początkiem XXw. postanowiono wybudować nową szkołę (dawna leśniczówka wymagała remontu po prawie 60 latach i nie mieściła już stale rosnącej liczby uczniów, a tym samym i nauczycieli). Opracowano kosztorys oraz podział kosztów pomiędzy wioskę ipaństwo. Kamień węgielny pod nową szkołę położono w dniu 22.04.1901r. Wykonawcą budynku był Fryderyk Kutsche z Jagielnicy. Nowy budynek obejmował dwa mieszkania dla nauczycieli wraz z rodzinami i jedno mieszkanie dla samotnego nauczyciela oraz trzy sale lekcyjne. Budowę zakończono 21.12.1901r. i dokonano odbioru w dniu 10.01.1902r. Uroczyste otwarcie nastąpiło 03.04.1902r. Stary budynek szkoły został zburzony.

Liczba uczniów szkoły w Grabinie stale rosła - dochodziła nawet do 270, z czego część  stanowiły dzieci z sierocińca prowadzonego również w Grabinie przez Siostry Elżbietanki (np. 28 uczniów w 1904r.)

Językiem wykładowym wówczas w szkole był język niemiecki, aczkolwiek tylko nieznaczna cześć uczniów go znała. Mieszkańcy Grabiny rozmawiali między sobą po śląsku. Polska świadomość Grabinian, poparta staraniami proboszcza ks. Karola Koziołka, doprowadziła do powstania Prywatnej Szkoły Polskiej w Grabinie. Zezwolenie na jej działanie uzyskano w dniu 28.06.1931r. Uczyło się w niej kilku-kilkunastu uczniów z Grabiny i okolic, a nawet z oddalonego o 17km Mionowa.  W latach 1931-1939 naukę pobierało w tej szkole łącznie 43 uczniów. Działała do wybuchu II wojny światowej, w wyniku którego działacze Związku Polaków w Niemczech z Grabiny zostali aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych (Bernard Augustyn z synem Janem, Franciszek Suchy, Karol Augustyn, Jan Augustyn,Franciszek Kwoczek, Walenty Mierzwa). W obozach zginęli: Jan Augustyn (w domu którego  mieściła się szkoła polska), Franciszek Suchy, Karol Augustyn.

Szkoła (publiczna) w Grabinie wznowiła działalność na początku czerwca 1945r. Oprócz dzieci z Grabiny uczęszczali do niej również uczniowie z Kolonii Otockiej, a od początku 1976r. także z Otok (np. w roku szkolnym 1946/1947 szkoła liczyła 161 uczniów).

W związku ze spadkiem liczy dzieci w szkołach, w tym także w Grabinie, Rada Miejska w Białej w dniu 25.02.1999r. podjęła uchwałę o likwidacji tutejszej szkoły. W dniu 08.03.1999r. rozpoczęto strajk okupacyjny szkoły, który miał zwrócić uwagę władz samorządowych, Wojewody Opolskiego, Kuratora Oświaty w Opolu na problem likwidacji. Na dzień 18.03.1999r. umówiono spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Białej oraz przedstawicielem kuratorium. Na spotkaniu, przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowisko Klubu Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Miejskiej w Białej, z którego wynikało, że zostanie złożony wniosek o uchylenie uchwały dotyczącej likwidacji szkoły w Grabinie. Jednocześnie wyznaczono  dwuletni okres wdrażania reformy oświatowej, po upływie którego ponownie miało dojść do analizy placówek szkolnych.

W 2001r. ponownie miało dojść do likwidacji szkoły w Grabinie, a dzieci planowano przenieść do szkoły w Śmiczu. Mimo pisemnych próśb Rady Szkoły w Grabinie skierowanych do Kuratora Oświaty w Opolu apelujących o odmowę zgody na likwidację szkoły, w dniu 28.03.2001r. podczas sesji Rady Miejskiej w Białej podjęto uchwałę o jej likwidacji. W tym samym dniu rozpoczął się kolejny strajk okupacyjny szkoły. Nie ustawano również w inicjatywach mających wpłynąć na zmianę niekorzystnej uchwały. Strajk trwał 33 dni, a zakończył się pomysłem powołania szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie. Szkołę przejęło stowarzyszenie Koło Grabina Związku Górnośląskiego i prowadziło ją do 2017 roku.

Początek roku 2017  również nie był rokiem szczęśliwym dla Naszej Placówki. Ze względu na zbyt małą liczbę uczniów podjęto decyzję o jej zamknięciu. Jednak dzięki rodzicom i ludziom dobrej woli podjęto szybko walkę o jej przetrwanie. Utworzone został Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabinie z nowym zarządem, które przejęło szkołę wraz z przedszkolem i prowadzi ją obecnie.