MISJA, WIZJA I MODEL ABSOLWENTA

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

„Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój uczniów”

Oddział przedszkolny przyjazny dziecku i jego rodzicom, daje możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddział, dzięki któremu dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w dorosłym życiu. W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne oraz własne i adoptowane projekty edukacyjne.

 1. Nasza szkoła jest przyjazną, przygotowującą absolwentów do startu życiowego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Program szkoły jest ukierunkowany na ucznia i jego potrzeby, naszym zadaniem jest ciągła motywacja do postępów edukacyjnych.
 3. Nad rozwojem programu czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca właściwe dla uczniów metody nauczania i wychowania.
 4. Rodzice uczniów są współorganizatorami życia szkoły.
 5. Szkoła umożliwia wyrównanie braków edukacyjnych wszystkim uczniom.

nasz absolwent jest:

 1. otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 2. wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
 3. odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,
 4. odpowiedzialny za swoje zachowanie,
 5. aktywny, dociekliwy i kreatywny;
zna:
 1. swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),
 2. symbole narodowe i je szanuje,
 3. swoje zalety i mocne strony;
umie:
 1. akceptować siebie i innych,
 2. komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 3. obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,
 4. dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 5. być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
 6. okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Dążymy  aby nasz absolwent :

 1. Umiał współpracować w grupie.
 2. Potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy.
 3. Wierzył w swoje możliwości.
 4. Rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji.
 5. Był wrażliwy na cierpienie innych.
 6. Doceniał wartości rodziny.
 7. Posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie higieny osobistej.
 8. Rozumiał celowość i potrzebę poszanowania mienia.