Regulamin Oddziału Przedszkolnego w Grabinie

Regulamin  Oddziału Przedszkolnego w Grabinie
Grabina 63 48-210 Biała

 I Cele regulaminu:

1.Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka  w przedszkolu.

2.Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem regulaminu.

 II Rodzice (prawni opiekunowie):

1.Przyprowadzają i odbierają dziecko punktualnie.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, wyklucza się pozostawienie  samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni.

3. Upoważniają inne osoby do odbioru dziecka pisemnie.

 III Nauczyciele:

1. Przyjmują upoważnienia rodziców do odbioru dzieci przez inne osoby.

2. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

 IV Opis pracy:

1.Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 8.00 -8.30.

2.Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole.

3 . Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dyrektor może przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat jeśli dziecko jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych (korzystanie z toalety- bez pampersów, samodzielne spożywanie posiłków, zakładanie ubrań, sygnalizowanie potrzeb).

  4. Nauczyciel przyjmujący  dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko  zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 5. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobą nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe jak i podawane dziecku leki należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

8. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe  upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienia pozostają w dokumentacji  przedszkola. W każdej chwili mogą zostać odwołane lub  zmienione.

9. Rodzice  ponoszą odpowiedzialność  prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

10. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia  ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy rodziców, numerów kontaktowych.

 V Odbieranie dziecka z przedszkola

1.Odbiór dziecka następuje najdalej o godzinie 13.00.

2.Rodzic osobiście odbierają dziecko z przedszkola lub z placu zabaw. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka. Od momentu przekazania dziecka osobie upoważnionej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo.

3.Rodzice odbierający dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola.

 4. Nauczyciel może odmówić  wydania dziecka  w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się  z drugim rodzicem. O zaistniałym fakcie informowany jest dyrektor.

5. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka  z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola)- sytuacje losowe, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu.

 6. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawych opiekunów lub  osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.

7. Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

Regulamin obowiązuje od 04.09.2017r.