WSPARCIE DLA UCZNIA

mgr Agnieszka Wester-Okłót

PEDAGOG W NASZEJ SZKOLE

Zadania pedagoga są różnorodne, często trudne. Kiedy zamyka drzwi gabinetu i siada na wprost młodego, często zagubionego i zrozpaczonego człowieka, przejmuje na siebie część jego problemów, negatywnych emocji i buntu. Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno - profilaktycznoterapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo – wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Częstą formą pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Pomaga w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej; prowadzi zajęcia i warsztaty zawodoznawcze. Pedagog próbuje pomóc w konfliktach na różnych płaszczyznach. Robi wszystko co w jego mocy, ale nie jest cudotwórcą i mimo najszczerszych chęci, nie zawsze jego praca osiąga zamierzone efekty. Wpływ na to ma wiele czynników. Nie ma gotowych recept na rozwiązanie problemów. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc..

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W NIEPUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W GRABINIE Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zadania

Formy realizacji

Termin

 1. Diagnoza środowiska uczniów
 1. Analiza dokumentacji, obserwacja uczniów w trakcie zajęć, przerw międzylekcyjnych
 2. Przeprowadzenie zajęć tematycznych dotyczących bezpiecznego korzystanie z zasobów sieciowych
 3.  Zapoznanie się z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, konsultacje z wychowawcami i nauczycielami
 4. Założenie dokumentacji
 5.  Współpraca z wychowawcami klas celem zapoznania uczących daną klasę odnośnie problemów wychowawczych uczniów, sytuacji rodzinnej zdrowotnej, problemów w nauce oraz opracowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów
 6. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole
 7. Analiza przyczyn opuszczania zajęć lekcyjnych, trudności w nauce, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami
 8.  Wezwania telefoniczne lub pisemne dla rodziców uczniów mających problemy dydaktyczne, wychowawcze; wyjaśnianie sytuacji
 9. Rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z uczniami , rodzicami

Cały rok

Drugie półrocze

Wrzesień

 

Wrzesień, październik

Cały rok

 

 Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 1. Pomoc pedagogiczna uczniom. Indywidualna opieka pedagogiczna
 1. Koordynowanie pracy wychowawców w realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej
 2.  Czuwanie nad prawidłowością oceniania i stawiania wymagań uczniom, zgodnie z zaleceniami opinii psychologiczno-pedagogicznej
 3. Na bieżąco rozwiązywanie problemów uczniowskich
 4.  Udzielanie wskazówek, porad nauczycielom, rodzicom dotyczących postępowania z uczniami z trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami w zachowaniu

Wrzesień/cały rok

 

 

Cały rok

Według potrzeb 

 1. Działania z zakresu realizacji programu wychowawczego i profilaktyki
 1. Koordynowanie działań w zakresie realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły
 2. Przestrzeganie zadań zawartych w planie profilaktyczno – wychowawczym
 3.  Działania na terenie szkoły związane z profilaktyką środków odurzających, cyber przemocą, agresją
 4.  Organizacja spotkania ze specjalistą ds. uzależnień od Internetu
 5. Współpraca z higienistką w ramach edukacji prozdrowotnej

Cały rok

 

Cały rok

 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 1. pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 2. planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno - wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
 3. porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;
 4. konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.

 

Cały rok

 1. Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 1. Udzielanie porad i konkretne działania w zakresie rozwiązywania konfliktu w klasach
 2. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami
 3. Porady w zakresie rozwiazywania konfliktów rodzinnych

 

Cały rok

 1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 1. Prowadzenie obserwacji i ankiet w celu określenia predyspozycji i zdolności uczniów
 2. Wzbogacenie strony internetowej szkoły o materiały dla rodziców
 3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji pozaszkolnych np. Poradnia PP, Policja

Cały rok

Wg harmonogramu zebrań klasowych

 1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej
 2. udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia
 3. współpraca przy tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

Cały rok

 1. Opieka nad uczniami z rodzin posiadających trudną sytuację materialną
 1. Współpraca z współpraca z Radą Rodziców szkoły celem wsparcia finansowego i rzeczowego rodzin
 2. Współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Zorganizowanie pomocy materialnej i przeprowadzenie akcji ,,Świąteczna paczka”
 4. Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów

Cały rok

Cały rok

 

grudzień

mgr JOANNA BAUCH

LOGOPEDA W NASZEJ SZKOLE

Logopedia nauka zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy, zapobieganiem powstawaniu wad wymowy, likwidacją błędów a także nauczaniem w przypadku jej braku bądź utraty. Mowa jest często czynnikiem decydującym o kontaktach międzyludzkich, sukcesach zawodowych, itp. Jest ona bardzo delikatnym instrumentem i nawet niewielkie dysfunkcje odbijają się na niej niekorzystnie.

 • Rozszerzenie świadomości logopedycznej wśród rodziców, nauczycieli i dzieci;
 • Czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych;
 • Korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych;
 • Ścisła współpraca z domem rodzinnym dziecka oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie terapeutycznym;


Zajęcia logopedyczne odbywają się w naszej placówce:

WTOREK – Szkoła 12.25 – 14.00
PIĄTEK – Przedszkole 8.55 – 9.40

pani MARIA WAWRZYNIAK

PIELĘGNIARKA W NASZEJ SZKOLE


Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:
 • profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) - ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);
 • profilaktyka wtórna (drugorzędową) - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze;
 • profilaktyka trzeciorzędowa - poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.